Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
Quick Installation Guide (Εξελληνισμός)
View unanswered posts
View posts from last 24 hours

 
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Greek
View previous topic :: View next topic  
Author Message
ktolis
n00b
n00b


Joined: 11 Aug 2004
Posts: 5
Location: Thessaloniki

PostPosted: Sat Aug 14, 2004 10:23 pm    Post subject: Quick Installation Guide (Εξελληνισμός) Reply with quote

Μετά το αποτέλεσμα με το Μαλί (πήγαμε για Μαλί και βγήκαμε κουρεμένοι) καθώς βαριόμουν να κάνω οτιδήποτε με το σύστημά μου όσο περιμένω να γίνει η ανανέωση σε 2.6.8 μου ήρθε φλασιά να κάνω μια πρώτη μετάφραση του Quick Install Reference Guide... και ιδού:


Gentoo Linux - Εγκατάσταση Αναφοράς
Περιεχόμενα:

1. Αναφορά Γρήγορης Εγκατάστασης

Τα ISO αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται στα Gentoo Mirrors. Λεπτομερείς περιγραφές των διάφορων CD είναι διαθέσιμες στο Gentoo Store. Ένα "Universal CD" περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε το Gentoo Linux γρήγορα και χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Το "Package CD" είναι προαιρετικό και περιέχει pre-compiled πακέτα όπως KDE, GNOME, OpenOffice, Mozilla, Evolution και πολλά άλλα.

Εκκινήστε από το Universal CD. Πατήστε <F1> και/ή <F2> για να δείτε τις επιλογές εκκίνησης που είναι διαθέσιμες. Πατήστε <ENTER> στην οθόνη εκκίνησης για να συνεχίσετε με τον συνηθισμένο πυρήνα. Θα πρέπει να καταλήξετε σε μια γραμμή εντολών.

Λίστα 1.1: Αρχικές ρυθμίσεις

# date (Επιβεβαιώστε ότι η ώρα και η ημερομηνία του συστήματός σας είναι σωστά ορισμένα. Αν είναι λάθος, ορίσετέ τα χρησιμοποιώντας της εντολή date MMDDhhmmCCYY )
# modprobe module_name (Προαιρετικό - Φορτώστε όποια αναγκαία modules)
# net-setup eth0 (Ρυθμίστε το δίκτυο)
# fdisk /dev/hda (Διαμερισματοποιήστε το δίσκο σας)

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ένα 64MB διαμέρισμα εκκίνησης μορφοποιημένο κατά ext2, ένα διαμέρισμα για την εικονική μνήμη διπλάσιο στο μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης σας, και το υπόλοιπο για το κεντρικό διαμέρισμα (/) μορφοποιημένο κατά ReiserFS.

Αρχικοποιήστε τα διαμερίσματα του δίσκου σας χρησιμοποιώντας το εργαλείο mke2fs (Ext2), mke2fs -j (Ext3), mkreiserfs (ReiserFS), mkfs.xfs (XFS), mkfs.jfs (JFS) και mkswap (διαμέρσμα εικονικής μνήμης). Για παράδειγμα: mke2fs -j /dev/hda3.

Συνεχίστε κάνοντας moun τα διαμερίσματα που δημιουρήσατε και εξάγετε στο κεντρικό σας διαμέρισμα το κατάλληλο αρχείο stage.

Λίστα 1.2: Προετοιμασία Εγκατάστασης

(Ενεργοποίηση διαμερίσματος εικονικής μνήμης) # swapon /dev/hdax
(Mount κεντρικό διαμέρισμα) # mount /dev/hdax /mnt/gentoo
(Δημιουργία mountpoint εκκίνησης) # mkdir /mnt/gentoo/boot
(Mount διαμέρισμα εκκίνησης) # mount /dev/hdax /mnt/gentoo/boot
(Πάτε στο mountpoint) # cd /mnt/gentoo
(Εξάγετε το stage tarball...) # tar -xvjpf /mnt/cdrom/stages/stage?-*.tar.bz2
(ή κατεβάστε το πιο πρόσφατο tarball...) # links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
( ... και εξάγετέ το) # tar -xvjpf stage*
(Προεραιτικά: αποσυμπιέστε το δέντρο portage) # tar -xvjf /mnt/cdrom/snapshots/portage-*.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr
(Προεραιτικά: αντιγράψτε και τα distfiles) # cp -R /mnt/cdrom/distfiles /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles
(Επιλέξτε ένα mirror) # mirrorselect -a -s4 -o | grep -ve '^Netselect' >> /mnt/gentoo/etc/make.conf
(Αντιγράψτε πληροφορίες nameserver) # cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
(Κάντε mount το σύστημα αρχείων proc) # mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
(Αλλάξτε το τρέχον κεντρικό διαμέρισμα να ειαι το νέο) # chroot /mnt/gentoo /bin/bash
(Φορτώστε τις αναγκαίες μεταβλητές) # env-update; source /etc/profile
(Μονο για δικτυακές εγκαταστάσεις, μή-GRP: ανανεώνει το Portage) # emerge sync

Τώρα εγκαθιστούμε το Gentoo:

Λίστα 1.3: Εγκατάσταση Gentoo

(Τροποποιήστε τις μεταβλητές USE, CFLAGS και CXXFLAGS. Το Stage1 μπορεί να αλλάξει και το CHOST) # nano -w /etc/make.conf
(Stage1 μόνο: bootstrap συστήματος) # cd /usr/portage; scripts/bootstrap.sh
(Stage1, Stage2 μόνο: εγκατάσταση βασικού συστήματος) # emerge system

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε τις αναγκαίες πληροφορίες:

Λίστα 1.4: Ορίζοντας τα αρχεία Ρυθμίσεων

(Ορισμός χρονικής ζώνης) # ln -sf /usr/share/zoneinfo/<path to time zone file> /etc/localtime
(Επεξεργασία αρχείου fstab) # nano -w /etc/fstab

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω ως πρότυπο (μην το αντιγράψετε όπως είναι) για το /etc/fstab:

Λίστα 1.5: /etc/fstab

# <fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass>
/dev/hdax /boot ext2 noauto,noatime 1 2
/dev/hdax none swap sw 0 0
/dev/hdax / reiserfs noatime 0 1
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom auto noauto,user 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0

Συνεχίστε εγκαθιστώντας τον πυρήνα του Linux:

Λίστα 1.6: Εγκαθιστώντας τον πυρήνα

(Εγκατάσταση αρχείων πηγαίου κώδικα πυρήνα) # emerge <kernel-package-here>
(Ρυθμίστε τον πυρήνα σας με το genkernel...) # emerge genkernel; genkernel --menuconfig all
(ή (1) φτιάξτε χειροκίνητα τον πυρήνα σας) # cd /usr/src/linux; make menuconfig;
( (2) Συμπεριλάβετε αυτόματο mount VM fs, /proc fs, /dev fs, /dev fs κατά την εκκίνηση)
( (3) Κάντε compile τον πυρήνα σας) # make dep && make clean bzImage modules modules_install
( (4) Αντιγράψτε τον πυρήνα σας στη σωστή θέση) # cp arch/i386/boot/bzImage /boot; cp System.map /boot

Τώρα εγκαταστήστε άλλα εργαλεία που ίσως επιθυμείτε:

Λίστα 1.7: Εγκατάσταση σημαντικών εργαλείων συστήματος

(Εγκατάσταση logger συστήματος; επιλογές: sysklogd, metalog, msyslog, syslog-ng) # emerge syslog-ng
(Εκκίνηση systemlogger αυτόματα κατά την εκκίνηση) # rc-update add syslog-ng default
Εγκατάσταση cron δαίμονα; επιλογές: vixie-cron, dcron, fcron) # emerge vixie-cron
(Εκκίνηση δαίμονα αυτόματα κατά την εκκίνηση) # rc-update add vixie-cron default
(για χρήστες genkernel μόνο: εγκατάσταση hotplug) # emerge hotplug
(για χρήστες genkernel μόνο: Αυτόματη εκκίνηση hotplug κατα την εκκίνηση) # rc-update add hotplug default
Για μή-χρήστες-ext2,ext3 μόνο; επιλογές: reiserfsprogs, xfsprogs, jfsutils) # emerge reiserfsprogs
(Domain name init script) # rc-update add domainname default

Αν χρειάζεστε κάποιοα εξειδικευμένα ebuilds πυρήνα, τώρα είναι μια καλή χρονική στιγμή για να τα εγκαταστήσετε:

Λίστα: Εξειδικευμένη εγκατάσταση Ebuilds πυρήνα

# emerge pcmcia-cs (or nforce-net, nforce-audio, e100, e1000, ati-drivers, rp-pppoe)
# VIDEO_CARDS="yourcard" emerge xfree-drm (για ATI ως και 9200, Rage128, Matrox, Voodooκαι άλλες κάρτες)

Finalise the settings for your Gentoo system:

Λίστα 1.9: Οριστικοποιήστε Παραμέτρους Ρυθμίσεων

(Ορίστε κωδικό του root) # passwd
(Δημιουργήστε πρόσθετο χρήστη) # useradd your_user -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash
(Ορίστε κωδικό για το χρήστη αυτό) # passwd your_user
(Ορίστε το όνομα συστήματος) # echo mymachine > /etc/hostname
(Ορίστε το domain όνομα του συστήματος) # echo mydomain.com > /etc/dnsdomainname
(Ορίστε το αρχείο hostsfile, π.χ.:"127.0.0.1 localhost mymachine") # nano -w /etc/hosts
(Παραμετροποιήστε βασικές ρυθμίσεις συστήματος; ακολουθήστε τα σχόλια) # nano -w /etc/rc.conf

Λίστα 1.10: Ρύθμιση δικτύου

(Ρύθμιση δικτύωσης; χρήστε dhcp ορίστε iface_eth0="dhcp") # nano -w /etc/conf.d/net
(Εμφάνιση modules που θα φορτωθούν κατά την εκκίνηση) # nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-<version>
(Για μή-PCMCIA χρήστες μόνο: αυτόματη εκκίνηση δικτύωσης κατά την εκκίνηση) # rc-update add net.eth0 default
(Μόνο αν έχετε πολλαπλά interfaces δικτύου:)
(1) Δημιουργήστε initscripts για κάθε interface) # ln -s /etc/init.d/net.eth0 /etc/init.d/net.ethx
(2) Αυτόματη εκκίνηση αυτών κατά την εκκίνηση του συστήματος αν δεν υπάρχει PCMCIA) # rc-update add net.ethx default
(για PCMCIA μόνο: επιβεβαιώστε την ύπαρξη /etc/conf.d/pcmcia και φορτώστε το κατά την εκκίνηση του συστήματος) # rc-update add pcmcia boot

Τώρα εγκαταστήστε έναν bootloader.

Λίστα 1.11: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση GRUB

# emerge grub
# grub
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> quit
# nano -w /boot/grub/grub.conf
default 0
timeout 15
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

title=Gentoo Linux
root (hd0,0)
# genkernel users:
kernel /kernel-<kernel version> root=/dev/ram0 init=/linuxrc real_root=/dev/hda3
initrd /initrd-<kernel version>
# non-genkernel users:
kernel /kernel-<kernel version> root=/dev/hda3

Λίστα 1.12: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση LILO

# emerge lilo
# nano -w /etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
default=gentoo

image=/boot/kernel-<kernel version>
label=gentoo
read-only
# genkernel users:
append="init=/linuxrc real_root=/dev/hda3"
root=/dev/ram0
initrd=/boot/initrd-<kernel version>
# non-genkernel users:
root=/dev/hda3

# /sbin/lilo

Τώρα κάντε unmount όλα τα διαμερίσματα δίσκου και επανεκκινήστε στο νέο σας σύστημα:

Λίστα 1.13: Φινίρισμα και εγκατάσταση γραφικού περιβάλλοντος

(Έξοδος από το chroot που είχαμε κάνει) # exit; cd /
(Unmounting διαμερισμάτων δίσκου) # umount /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo
(Επανεκκίνηση: Απομακρύνετε το universal CD από τον drive σας) # reboot
(Μετά την εκκίνηση:)
(Χρήστες ADSL μόνο) # adsl-setup
(Χρήστες GRP)
(1) Κάντε Mount το Package CD # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
(2) Αντιγράψτε τα πακέτα # mkdir /usr/portage/packages
# cp -a /mnt/cdrom/* /usr/portage/packages/
(3) Εγκαταστήστε οποιοδήποτε επιπλέον λογισμικό # USE="bindist" emerge -k xfree gnome kde mozilla openoffice-bin
(4) Ρυθμίστε τον Xserver # /usr/X11R6/bin/xf86config

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες από την Τεκμηρίωση Gentoo.

Τα περιεχόμενα του έγγραφου αυτού διατείθενται υπό την άδεια χρήσης Creative Commons - Attribution / Share Alike.

Τελευταία ενημέρωση του αγγλικού κειμένου June 30, 2004
Steven Wagner
Συγγραφέας

Sven Vermeulen
Συντάκτης

Τελευταία ενημέρωση του ελληνικού κειμένου Αύγουστος 15, 2004
Για την ελληνική απόδοση:
Απόστολος Καρακούσης

Σύντομη Περιγραφή: Η Αναφορά Γρήγορης Εγκατάστασης καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εγκατάστασης σε μια μή-αναλυτική μορφή. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με την διαδικασία εγκατάστασης του Gentoo Linux αν επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό τον οδηγό.


..............


ναι προφανώς ίσως υπάρχουν ορθογραφικά λάθη (ελάχιστα υποθέτω) και ασυνέπειες μετάφρασης αλλά η εγκατάσταση τελείωσε και πρέπει να κάνω επανεκκίνηση οπότε κοιτάξτε το λίγο και σουλουπώστε το κατά βούληση. Μερικούς όρους δεν τους μετέφρασα γιατί είναι πολύ αδόκιμοι ακόμη για το εληνικό λεξικό/λεξιλόγιο. More to come στο πολύ άμεσο μέλλον.

-- ktolis
Back to top
View user's profile Send private message
Deathwing00
Bodhisattva
Bodhisattva


Joined: 13 Jun 2003
Posts: 4087
Location: Dresden, Germany

PostPosted: Sun Aug 15, 2004 7:04 am    Post subject: Reply with quote

Gia kane kai kana post edw.

Ama theleis na pareis meros stis metafrasis, kalo tha einai na se peraso stin lista me tous alous oste na min kanoun 2 atoma tin idia douleia.

Sticky.
Back to top
View user's profile Send private message
ktolis
n00b
n00b


Joined: 11 Aug 2004
Posts: 5
Location: Thessaloniki

PostPosted: Mon Aug 16, 2004 4:51 pm    Post subject: Reply with quote

done :D
btw που μπορώ να δώ το progress/state της όλης προσπάθειας ώς τώρα?
Back to top
View user's profile Send private message
Deathwing00
Bodhisattva
Bodhisattva


Joined: 13 Jun 2003
Posts: 4087
Location: Dresden, Germany

PostPosted: Mon Aug 16, 2004 4:52 pm    Post subject: Reply with quote

ktolis wrote:
done :D
btw που μπορώ να δώ το progress/state της όλης προσπάθειας ώς τώρα?


Einai ola ta stiky posts pou vlepeis sto forum... :lol:

To site idi litourgei! :) http://hellenicgentoo.sourceforge.net
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Greek All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum